Polska Społeczność Internetu rozpoczyna działalność

2 września 1995 swoje pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło stowarzyszenie Polska Społeczność Internetu. Był to swoisty ewenement w historii polskich organizacji społecznych, jako że w zebraniu brali udział nie tylko uczestnicy znajdujący się bezpośrednio na sali Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, ale także zdalnie za pośrednictwem Internetu inni członkowie PSI z kraju i zagranicy, którzy nie mogli na Zgromadzenie przybyć osobiście. Na czas zgromadzenia uruchomiono specjalny kanał IRC, za pomocą którego zdalni uczestnicy mogli śledzić relacjonowany na bieżąco przebieg obrad na sali, jak też zgłaszać swoje wnioski w dyskusji i brać udział w głosowaniach. Relację z sali obrad prezentowano również na bieżąco na stronie WWW.

Stowarzyszenie ma w swoim statucie explicite zapisaną możliwość prowadzenia wszystkich obrad i głosowań z użyciem sieci komputerowej. Trwają prace nad oprogramowaniem, umożliwiającym w przyszłości odbywanie w sieci głosowań z wykorzystaniem technik kryptograficznych, zapewniających poufność i weryfikację tożsamości głosującego.

Inicjatywa powołania organizacji polskich Internautów zrodziła się na przełomie marca i kwietnia tego roku, w toku odbywającej się na kilku listach dyskusyjnych gorącej dyskusji nad uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy o telekomunikacji, bezskutecznie oprotestowaną przez polskie środowiska Internetowe. Rozesłany w sieci manifest, podpisany przez grupę "weteranów" polskiego Internetu, głosił m.in.: "Widzimy pilną potrzebę powstania ORGANIZACJI: [...] która statutowo zajmie się promocją wykorzystania Internetu w szkołach, uczelniach, instytucjach naukowych i badawczych, administracji państwowej i w całym społeczeństwie; która pomoże w przezwyciężaniu istniejących barier w rozwoju sieci komputerowych w naszym kraju; która zintegruje środowisko polskich internautów, tworząc forum wyrażania opinii i przekazywania ich ośrodkom decyzyjnym [...]". 18 maja w Poznaniu odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia, a 5 VII Polska Społeczność Internetu została zarejestrowana przez Sąd Wojewódzki w Katowicach.

Walne Zgromadzenie PSI wybrało 7-osobowy Zarząd, którym przez najbliższe 3 lata kierować będzie prezes Marek Car <mcar@idsserv.waw.ids.edu.pl>, dziennikarz prasy komputerowej, były pełnomocnik premiera ds. informatyki w rządzie Waldemara Pawlaka i inicjator powstania serwera WWW Biura Prasowego Rządu. Wiceprezesami PSI zostali Maciej Uhlig <muhlig@us.edu.pl> z Katowic i Tomasz Kokowski <tommy@man.poznan.pl> z Poznania, a skarbnikiem Stowarzyszenia - twórca znanej i cenionej wśród polskich użytkowników Internetu listy Polskich Zasobów Sieciowych, Rafał Maszkowski <rzm@pdi.lodz.pl> z Torunia. Członkami Zarządu są: Jacek Gajewski <gajewski@hozavx.fuw.edu.pl> z Warszawy, inicjator i kierownik projektu "Internet dla Szkół" - odpowiedzialny za problemy edukacji sieciowej, Michał Jankowski <Michal.Jankowski@fuw.edu.pl> z Warszawy - odpowiedzialny za problemy techniczne i Szymon Sokół <szymon@uci.agh.edu.pl> z Krakowa, odpowiedzialny za informację, promocję, ekspert ds. bezpieczeństwa sieci. Wybrano również pozostałe władze Stowarzyszenia: Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Z braku czasu, na wrześniowym zebraniu nie poruszono spraw programowych: poświęcona im będzie druga część Walnego Zgromadzenia, która odbędzie się (prawdopodobnie w chwili, gdy czytacie Państwo ten tekst, już się odbyła) w październiku lub listopadzie 1995. Zgodnie z propozycjami zgłaszanymi przez członków Stowarzyszenia w toczącej się w sieci dyskusji, działania PSI mają koncentrować się wokół dwu zasadniczych grup problemów: po pierwsze, doprowadzenia do zmiany ustawy o łączności w kierunku zniesienia monopolu TP SA i wprowadzenia wolnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, a także liberalizacji lub całkowitego zniesienia obowiązku uzyskiwania koncesji na usługi telekomunikacyjne przez potencjalnych providerów Internetu; po drugie, szerokiego propagowania sieci jako powszechnego medium komunikacyjnego, jej zastosowań w pracy, nauce, biznesie, zarówno wśród władz, urzędów, firm, jak też "zwykłych, szarych ludzi w Polsce" - w tym również tworzenia usług sieciowych przydatnych w codziennym życiu, jak np. informacje o rozkładzie jazdy pociągów, repertuarze kin, teatrów itp., możliwość złożenia przez sieć podania do administracji lokalnej czy dokonania zakupów. Podkreślana jest także grupa zagadnień związanych z rozwojem sprawności technicznej polskiej sieci i koordynacją działań - w tym powołanie, nie istniejącej do tej pory, polskiej instytucji typu Network Information Center (NIC). Stowarzyszenie przygotowuje aktualnie kilka projektów dokumentów w tych sprawach, m.in. stanowisko PSI w sprawie telekomunikacji w Polsce, zasady nazewnictwa domen w polskim Internecie, "kodeks" postępowania dziennikarzy korzystających z sieci Internet w celach zawodowych. Niektóre z tych projektów zostały przedstawione przez PSI na I konferencji "Internet w Polsce" w dniach 21-22 września 1995, która była zarazem pierwszą okazją do zaprezentowania się Stowarzyszenia szerszej publiczności.

Z wszelkimi informacjami dotyczącymi działalności PSI można się zapoznać na stronie WWW znajdującej się pod adresem http://www.psi.org.pl/. Tam też można znaleźć formularz umożliwiający zapisanie się do Stowarzyszenia. W razie braku dostępu do WWW, należy kontaktować się przez e-mail z Maciejem Uhligiem pod adresem muhlig@us.edu.pl, względnie zwykłą pocztą na adres tymczasowej siedziby PSI: Centrum Techniki Obliczeniowej Uniwersytetu Śląskiego, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice.


Jarosław Rafa 1995. Tekst udostępniony na licencji Creative Commons (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza i co możesz z tym tekstem zrobić. W razie jakichkolwiek wątpliwości licencyjnych bądź w celu uzyskania zgody na rozpowszechnianie wykraczające poza warunki licencji proszę o kontakt e-mailem: raj@ap.krakow.pl.

Wersja HTML opracowana 19.03.96.


Powrót do wykazu artykułów o Internecie Statystyka