Internauci organizują się

13 stycznia br. na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się pierwsze walne zgromadzenie Internet Society Polska. ISOC Polska (o rejestracji tego stowarzyszenia informowaliśmy w styczniowym numerze MI) jest kolejną próbą stworzenia formalnej reprezentacji środowiska polskich internautów. Pierwszą taką próbą było powstałe w 1995 roku stowarzyszenie Polska Społeczność Internetu (PSI). Niestety, wskutek sporów wewnętrznych oraz braku aktywności tak członków, jak i zarządu, PSI uległo praktycznie rozpadowi. Część członków dawnego PSI znalazła się obecnie w gronie założycieli ISOC Polska.

Od 14 grudnia 2000 ISOC Polska ma status krajowego oddziału Internet Society - najpoważniejszej ogólnoświatowej organizacji skupiającej użytkowników Internetu. Polski oddział jest już pięćdziesiątym ósmym oddziałem krajowym tego stowarzyszenia. To właśnie pod auspicjami ISOC działają takie grupy jak IETF (Internet Engineering Task Force) - zajmująca się opracowywaniem i standaryzacją protokołów internetowych, czy IAB (Internet Architecture Board) - nieformalny "zarząd" Internetu, odpowiedzialny m.in. za zatwierdzanie dokumentów RFC. Silne związki z ISOC ma również ICANN - organizacja, zajmująca się koordynowaniem systemu adresowego Internetu. Wszystko to daje nadzieję, iż nowa organizacja będzie mieć większą prężność i "siłę przebicia" niż jej poprzedniczka i nie podzieli losu PSI...

Na styczniowym walnym zgromadzeniu wybrano pierwszy zarząd ISOC Polska. Prezesem stowarzyszenia został Andrzej Wilk, doradca prezesa Polkomtel SA (Plus GSM), twórca Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie, a w przeszłości podsekretarz stanu w Ministerstwie Łączności. Członkowie organizacji liczą, iż z uwagi na kontakty w świecie polityki i biznesu jego osoba może ułatwić pozyskanie sponsorów dla stowarzyszenia (tzw. członków wspierających), a także jego zaistnienie na szerszym forum. Członkami zarządu ISOC Polska zostali Radosław Chmura, Jacek Gajewski, Władysław Majewski i Piotr Wąglowski.

Wedle przyjętego na walnym zgromadzeniu statutu, głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju Internetu w Polsce oraz upowszechniania idei społeczeństwa informacyjnego. ISOC Polska będzie kierować się zasadami otwartego dostępu do Internetu, otwartych standardów, bezpieczeństwa, ochrony prywatności i własności intelektualnej oraz etycznego wykorzystywania Internetu.

Stowarzyszenie ma prowadzić działalność edukacyjną, wspierać projekty badawcze i promować nowe technologie. Zamierza też inicjować dyskusje i wyrażać opinie na tematy związane z Internetem. Pierwszym przejawem tej działalności było uchwalone na tym samym walnym zgromadzeniu negatywne stanowisko wobec projektu rozporządzenia MSWiA dotyczącego podsłuchu Internetu (por. poprzedni numer MI).

ISOC Polska będzie żądać pełnej liberalizacji rynku telekomunikacyjnego w Polsce, chce także stać się platformą współpracy dla polskich dostawców Internetu; pilnować poziomu usług internetowych i opracowywać raporty o stanie polskiego Internetu. Więcej informacji na temat stowarzyszenia można znaleźć pod adresem http://www.isoc.org.pl/, tam też znajduje się formularz umożliwiający przystąpienie do ISOC Polska.

Z ISOC Polska będzie prawdopodobnie blisko współpracować Ruch na rzecz Wolnego Oprogramowania (por. MI 1/2001), który również zamierza sformalizować swoje działanie poprzez założenie stowarzyszenia. Dokładnie w tydzień po walnym zgromadzeniu ISOC odbyło się - również w Warszawie, tym razem w hotelu Jan III Sobieski - zebranie założycielskie stowarzyszenia RWO. W toku dyskusji nad statutem uznano, że podstawowym celem działalności RWO ma być promocja idei wolnego oprogramowania oraz otwartych standardów. Stowarzyszenie zamierza zajmować się również wspieraniem twórców takiego oprogramowania.

W skład komitetu założycielskiego, który złoży wniosek o rejestrację stowarzyszenia, weszli: Artur Skura, Witold Cyranowicz, Łukasz Jachowicz, Tomasz Koziński i Andrzej Boczek. Bliższe informacje na temat Ruchu Wolnego Oprogramowania znaleźć można pod adresami: http://www.opensourcepl.org/, http://www.wolneprogramy.org/ (mirror poprzedniej strony) oraz http://www.gnu.org.pl/.


Jarosław Rafa 2001. Tekst udostępniony na licencji Creative Commons (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co to oznacza i co możesz z tym tekstem zrobić. W razie jakichkolwiek wątpliwości licencyjnych bądź w celu uzyskania zgody na rozpowszechnianie wykraczające poza warunki licencji proszę o kontakt e-mailem: raj@ap.krakow.pl.

Wersja HTML opracowana 14.03.2001.


Powrót do wykazu artykułów o Internecie Statystyka